برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
500,000 ریال
2
200,000 ریال
3
150,000 ریال
4
200,000 ریال
5
400,000 ریال
6
350,000 ریال
7
200,000 ریال
8
500,000 ریال
9
250,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.