این همایش با هدف تحلیل سیستم‌های پردازش و سازماندهی دانش، چهارچوب‌ها و الگوهای مفهومی بازنمون دانش،  رویکردها و روش‌های نوین در پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی، استانداردها و میانکنش‌پذیریِ فراداده‌ها، و پردازش و سازماندهی محتوای وب در سطح ملی، برگزار خواهد شد.

یکی از مسائل مهم محیط الکترونیکی توجه به سازماندهی اطلاعات دیجیتالی در این محیط و به‌ویژه در کتابخانه‌های دیجیتالی است. از این منظر ضروری است تا سازوکارهای اجرایی مدیریت و سازماندهی محتوا در محیط الکترونیکی شناسایی و کاربردی شود. بر این اساس کنفرانس حاضر تلاش دارد تا به راهکارهای اجرایی و نظری در حوزه سازماندهی و پردازش اطلاعات و دانش در محیط دیجیتالی بپردازد.