دکتر احمد برجعلی
عضو کمیته علمی
ریاست محترم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: borjali [at] atu.ac.ir
دکتر محمد عسگری
عضو کمیته علمی
معاون محترم پژوهشی و دانشیار گروه آموزشی روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: incdl3 [at] atu.ac.ir
دکتر شعله ارسطوپور
عضو کمیته علمی
استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: arastoopoor [at] gmail.com
دکتر فهیمه باب الوائجی
عضو کمیته علمی
استاد گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: f.babalhavaeji [at] srbiau.ac.ir
دکتر علی جلالی دیزجی
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: dizaji [at] yahoo.com
دکتر محمد زره ساز
عضو کمیته علمی
استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: mzerehsaz [at] gmail.com
دکتر محسن حاجی زین العابدینی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: zabedini [at] gmail.com
دکتر فریبرز خسروی
عضو کمیته علمی
دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
پست الکترونیکی: fa.khosravi [at] gmail.com
دکتر حمیدرضا رادفر
عضو کمیته علمی
استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: hamidreza_radfar [at] yahoo.com
دکتر میترا صمیعی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: samiei.mitra66 [at] gmail.com
دکتر سید مهدی طاهری
عضو کمیته علمی
استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: taherismster [at] gmail.com
دکتر مهدی علیپور حافظی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: meh.hafezi [at] gmail.com
دکتر داریوش علیمحمدی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: alimohammadi [at] khu.ac.ir
دکتر سید رحمت الله فتاحی
عضو کمیته علمی
استاد گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: fattahi [at] ferdowsi.um.ac.ir
دکتر فاطمه فهیم نیا
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: fahimnia [at] ut.ac.ir
دکتر مرتضی کوکبی
عضو کمیته علمی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: kokabi80 [at] yahoo.com
دکتر گلنسا گلینی مقدم
عضو کمیته علمی
استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: g_galyani [at] yahoo.com
دکتر داریوش مطلبی
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: incdl33 [at] atu.ac.ir
دکتر رضا ملکی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: reza.maleki [at] atu.ac.ir
دکتر افشین موسوی چلک
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: mousavi_af [at] pnu.ac.ir
دکتر عصمت مومنی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: momeni.esmat [at] yahoo.com
دکتر یعقوب نوروزی
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
پست الکترونیکی: ynorouzi [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر عصمت مومنی
دبیر کمیته اجرایی
استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: momeni.esmat [at] yahoo.com
دکتر مهدی خانجانی
عضو کمیته اجرایی
معاون محترم اداری و مالی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: khanjani.mahdi [at] atu.ac.ir
دکتر محمد عسگری
عضو کمیته اجرایی
معاون محترم پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: incdl3 [at] atu.ac.ir
زهرا شهریار- محدثه فاطمی پور- مائده نوروزپور - امیرحسین عبدی- حسن جان فدا - فاطمه نجفی- ریحانه تقی زاده- مریم برقبانی- یاسمن نوابی- مینا مقانلو- هاجر میرزاعبدالله زاده- علیرضا آبیاتی - ریحانه نصیری- پگاه شلیله- زهرا بابائی فرد
اعضای کمیته اجرایی
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: incdl [at] atu.ac.ir