کلیه نویسندگان محترم که مقالات و تجربیات ملی آنها به صورت سخنرانی و یا پوستری مورد پذیرش واقع شده است، جهت ارائه مطالب خود می بایست از قالب های ارائه شده دبیرخانه استفاده کنند.

 

دریافت قالب لازم جهت ارائه در همایش به صورت سخنرانی

دریافت قالب لازم جهت ارائه در همایش به صورت پوستر