محورهای موضوعی سومین کنفرانس ملی کتابخانه‌های دیجیتالی: سازماندهی و پردازش اطلاعات و دانش

 

1. سیستم‌های پردازش و سازماندهی دانش

 • سیستم‌های معنایی
 • سیستم زبان‌های راه‌گزین و یکپارچه
 • سیستم‌های ساده سازماندهی دانش (SKOS)
 • سیستم‌های سازماندهی دانش شبکه‌ای (NKOS)
 • میانکنش‌پذیری و هماهنگ‌سازی سیستم‌ها
 • تجارب و چالش‌های طراحی و توسعه سیستم‌ها

2. چهارچوب‌ها و الگوهای مفهومی بازنمون دانش

 • چهارچوب‌های توصیف معنایی (RDF, Microdata & Microformats)
 • الگوهای مفهومی بافت کتابخانه‌ای، آرشیوی و موزه‌ای
 • الگوهای مفهومی بافت میراث فرهنگی
 • بستر نحوی بازنمون داده‌ها
 • نقشه‌ها و مدل‌های مفهومی، ذهنی و دانشی
 • تجارب و چالش‌های پیاده‌سازی

3. رویکردها و روش‌های نوین در پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی

 • رویکردهای توصیف بافتی و غیربافتی
 • رویکردهای توصیف شناختی و دانش-مدار
 • روش‌های استفاده مجدد از دانش
 • تجارب و چالش‌های پیاده‌سازی روش‌های نوین

4. استانداردها و میانکنش‌پذیریِ فراداده‌ها

 • طرح‌ها و استانداردهای فراداده‌ای
 • پروفایل‌های کاربردی و ثبت‌های فراداده‌ای
 • روش‌ها و ابزارهای میانکنش‌پذیری و هماهنگ‌سازی فراداده‌ای
 • ابزارها و روش‌های اعتبارسنجی کیفیت فراداده‌ها
 • برچسب‌گذاری‌های محتوا و شبکه‌های اجتماعی
 • تجارب و چالش‌های پیاده‌سازی

5. پردازش و سازماندهی محتوای وب

 • زبان‌های نشانه‌گذاری معنایی
 • روش داده‌های پیوندی
 • کاربرد واژگان‌های وب معنایی
 • سیستم‌های کنترل مستندات شبکه‌ای
 • پردازش‌ها و تحلیل‌های داده‌ای (داده‌کاوی، متن‌کاوی و وب‌کاوی)
 • تجارب و چالش‌های پیاده‌سازی