ضمن تشکر از تمامی ارسال کنندگان محترم، نتایج داوری مقالات و تجربیات ملی جهت ارائه به صورت سخنرانی و یا پوستر در زیر آمده است. علت رد شدن سایر مقالات صرفا به دلیل نامرتبط بودن با محورهای همایش بوده است. لازم به ذکر است تمامی مقالات ارسالی در فرایند داوری جهت چاپ و نشر در مجله مطالعات دانش شناسی قرار گرفته اند.  نویسندگانی که از قالب پوستری استفاده می نمایند تا تاریخ 18 بهمن 1398 فایل تکمیل شده را به ایمیل همایش به نشانی incdl3@yahoo.com یا incdl3@atu.ac.ir ارسال نمایند.

قالب لازم جهت ارائه در همایش به صورت سخنرانی

قالب لازم جهت ارائه در همایش به صورت پوستر