صدور گواهی شرکت در همایش
1398-11-20
صدور گواهی شرکت در همایش

به گزارش روابط عمومی سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی، کسانی که از طریق سایت همایش به نشانی http://incdl3.atu.ac.ir/ نسبت به ثبت نام و حضور در همایش اقدام نمایند، گواهی معتبر شرکت در همایش برای آنها صادر می شود.