امکان ثبت نام رایگان برای حامیان مالی فراهم شد
1398-08-07
امکان ثبت نام رایگان برای حامیان مالی فراهم شد

به گزارش روابط عمومی سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی، حامیان مالی همایش با توجه به میزان مشارکت مالی خود می توانند به صورت زیر از امتیاز ثبت نام شرکت کننده رایگان بهره ببرند:

حامیان تا 100 میلیون ریال مشارکت می‌توانند 10 شرکت کننده رایگان را در همایش ثبت نام کنند.

حامیان تا 50 میلیون ریال مشارکت می‌توانند 5 شرکت کننده رایگان را در همایش ثبت نام کنند.

حامیان تا 30 میلیون ریال مشارکت می‌توانند 3  شرکت کننده رایگان را در همایش ثبت نام کنند.