مقالات پذیرش شده در نشریه مطالعات دانش شناسی چاپ می‌شوند
1398-08-07
مقالات پذیرش شده در نشریه مطالعات دانش شناسی چاپ می‌شوند

به گزارش روابط عمومی سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی، مقالات پذیرفته شده در این همایش، در صورت تمایل صاحبان اثر و پرداخت حق الزحمه جهت بررسی مجدد، قابلیت چاپ در ویژه نامه‌ی پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش نشریه تخصصی مطالعات دانش شناسی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی را خواهند داشت.